Slovenia

Detașarea lucrătorilor în Slovenia 

În Uniunea Europeană detașarea lucrătorilor este reglementată prin Directiva 96/71, Directiva 2014/67 și Directiva 2018/957. În special, în Slovenia, dispozițiile enumerate în Directiva 96/71 privind detașarea lucrătorilor au fost transpuse în legislația națională prin Legea privind relațiile de muncă , Legea privind ocuparea forței de muncă, munca independentă și munca străinilor și Legea privind străinii . 

Totuși, procesul legislativ de transpunere a prevederilor Directivei 2014/67 este încă în derulare.  

Obligații preliminare pentru detașare 

În conformitate cu Directiva 96/71/UE și transpunerea sa națională, angajatorii cu sediul în țările UE/SEE își pot detașa lucrătorii în Slovenia pentru furnizarea de servicii, atâta timp cât îndeplinesc condiții preliminare. Fiecare detașare a lucrătorilor va fi notificată Serviciului de ocupare a forței de muncă din Slovenia printr-un formular online cu cel puțin o zi înainte de începerea muncă. 

Printre altele, înregistrarea necesită următoarele date: 

  • Numărul de lucrători detașați; 
  • Tipul serviciului; 
  • Locația lucrării și durata activităților; 
  • Informații de contact despre lucrătorul detașat desemnat ca persoană de contact. 

În urma înregistrării, sistemul electronic generează un certificat de înregistrare disponibil pentru descărcare. 

Transpunerea națională a Directivei 2018/957  

Actul din 2021 de modificare a Legii privind furnizarea de servicii transnaționale ( Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev; Jurnalul Oficial al Republicii Slovenia Nr. 119/2021 – ZČmIS-A ) transpune Directiva 2018/957 în legislația locală slovenă. 

În conformitate cu această lege, în timpul detașării unui lucrător în Slovenia, angajatorul trebuie să garanteze condițiile de muncă stabilite în legislația slovenă. Aceasta include prevederile privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția specială a lucrătorilor. 

Aceste prevederi se aplică însă numai dacă sunt mai favorabile lucrătorului străin. 

Condiții de muncă și salarizare 

În conformitate cu prevederile naționale, angajatorii străini care detașează lucrători în Slovenia trebuie să respecte condițiile generale de angajare aplicabile în Slovenia. Printre altele, aceste condiții includ timpul de lucru, securitatea, sănătatea și igiena la locul de muncă, remunerarea suplimentară, indemnizațiile, rambursarea, plata pentru concediu și indemnizația de concediu. 

În ceea ce privește salariul minim, în Slovenia acesta este stabilit de Legea salariului minim și se ridică la 1.074,43 EUR brut pe lună . Lucrătorii detașați au dreptul să primească cel puțin o astfel de remunerație, cu excepția cazului în care contractul colectiv de muncă aplicabil stabilește un salariu minim mai mare. 

Securitatea socială  

Atunci când este detașat în Slovenia de către un angajator dintr-o țară UE/SEE, un angajat detașat lucrează temporar în Slovenia, dar continuă să fie angajat într-o altă țară. Datorită sistemului de asigurări sociale armonizat al UE, angajații detașați în străinătate plătesc contribuții de asigurări sociale în țara în care sunt angajați în mod regulat. 

De altfel, în temeiul Regulamentului (CE) 883/2004, societatea care detașează trebuie să solicite instituției sociale competente eliberarea unui Certificat A1 pentru fiecare lucrător detașat. Acest document precizează în ce țară deținătorul plătește contribuțiile la asigurările sociale. Prin urmare, lucrătorii detașați rămân sub reglementarea sistemului de securitate socială din țara în care sunt angajați. Acest certificat poate acoperi maximum 24 de luni. 

Disponibilitatea documentelor  

Angajatorii trebuie să păstreze toate documentele legate de detașarea lucrătorilor în Slovenia timp de 24 de luni de la încetarea detașării . Astfel de documente trebuie să fie disponibile în slovenă și în limba lor originală. Deși legea nu impune traduceri autorizate, autoritățile competente le pot solicita. De asemenea, trebuie luat în considerare faptul că toate documentele trebuie să fie disponibile la locul unde se desfășoară munca în perioada detașării în Slovenia. 

Printre altele, principalele documente solicitate în timpul controalelor sunt legitimații personale, permise de muncă (dacă este cazul), contracte de muncă, borderouri de salariu, o prezentare generală a programului de lucru, certificatul A1 etc. 

Sancțiuni  

Orice încălcare a dispozițiilor aplicabile lucrătorilor detașați în Slovenia poate atrage sancțiuni sub formă de infracțiuni administrative. Potrivit Legii privind relațiile de muncă, autoritatea poate impune o sancțiune maximă pentru nerespectare de 20.000 EUR. În mod similar, neînregistrarea lucrătorilor detașați în Slovenia poate duce la o sancțiune maximă de 20.000 EUR.